Vragen?036 - 534 5688info@almeregdw.nl
 • Fotolia_68250928_Subscription_Monthly_XXL Hamer op Iphone Fotolia_68250928_Subscription_Monthly_XXL Hamer op Iphone
  goed en snel oproepen
  met de gerechtsdeurwaarder
  gaat het beter

  de wetgever heeft niet voor niets de gerechtsdeurwaarder opnieuw aangewezen als de partij die er met zekerheid voor kan zorgen dat een verweerder goed kan worden opgeroepen

digitaal procederen van start

rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland trappen af

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland wordt het per 1 september 2017 verplicht digitaal te procederen in civiele handelsvorderingen met een belang vanaf € 25.000,00. Advocaten kunnen in deze arrondissementen uitsluitend nog digitaal een zaak starten en voeren. Alles rondom de rechtszaak verloopt dan digitaal. Bij de andere 9 rechtbanken in Nederland is dit waarschijnlijk vanaf voorjaar 2018 het geval. Definitieve besluiten moeten hierover nog worden genomen.

verweerder oproepen: de nog altijd centrale rol van de gerechtsdeurwaarder

Ook al lijkt de procedure standaard te starten bij de griffier (nadat de eiser - via zijn advocaat - de procesinleiding heeft ingediend), de wetgever heeft (ondanks het afschaffen van de dagvaarding) uitdrukkelijk een centrale rol toebedeeld aan de gerechtsdeurwaarder. Niet alleen als 'zekerheid' voor het geval een 'gewoon'opgeroepen verweerder niet is verschenen, maar meer nog als startpunt voor een goed ingezette gerechtelijke procedure.

De nieuwe wijze van procederen kent een 3-tal mogelijkheden van oproepen door de eiser van de verweerder (artt.112 en 113 Rv.).

 • Na indiening van de procesinleiding bij de rechtbank wordt door de griffier een oproepingsbericht afgegeven. Dit oproepingsbericht (waarin de procesinleiding is opgenomen) kan op basis van artikel 112 lid 1 Rv. direct worden betekend door een gerechtsdeurwaarder.

 

 • Volgens artikel 112 lid 1 Rv. kan het oproepingsbericht ook (door de eiser) vormvrij (bijvoorbeeld per gewone post of per e-mail) bij de verweerder worden bezorgd. Indien het oproepingsbericht vormvrij is bezorgd en de verweerder verschijnt niet dan moet het oproepingsbericht alsnog tijdig bij deurwaardersexploot te worden betekend (artikel 112 lid 2 Rv), anders zal de rechtbank geen verstek verlenen. Deze wijze levert dus een vertraging van vier weken van de procedure op.

 

 • artikel 113 Rv. geeft de eiser de mogelijkheid om direct (nog voordat de procesinleiding bij de rechtbank is aangeleverd) een oproepingsbericht (waarin de procesinleiding is opgenomen) bij deurwaardersexploot laten betekenen. Het exploot moet dan binnen vijf werkdagen, samen met het oproepingsbericht en de procesinleiding worden ingediend bij de rechtbank. Ook al lijkt deze manier van oproepen een uitzondering op de regel, het is de snelste van de 3 oproepingsmethodes.

goed geregeld is het halve werk

Vanzelfsprekend is Almere Gerechtsdeurwaarders B.V. voorbereid op de nieuwe wijze van procederen. Mede gelet op de nieuwe werkwijze en de korte wettelijke termijnen is het van belang om goede werkafspraken te maken. Neemt u daarvoor vrijblijvend contact op met ons kantoor op 036 5345688 of info@almeregdw.nl.

 

nog even een aantal aandachtspunten op een rijtje

 • bij oproeping bij deurwaardersexploot geen discussie over het wel/niet ontvangen hebben van de stukken, omdat de gerechtsdeurwaarder bevoegd is adresgegevens van de verweerder op te vragen (BRP-controle)
 • wijze betekening conform artikel 112 lid 1 Rv. – directe betekening in plaats van bezorging op andere wijze > na 4 weken verstekvonnis bij niet verschijnen verweerder
 • vormvrije bezorging conform artikel 112 lid Rv. – indien verweerder niet verschijnt dan dient het oproepingsbericht alsnog bij deurwaardersexploot te worden betekend – vertraging met 4 weken alvorens een verstekvonnis kan worden gewezen
 • betekening van het oproepingsbericht en de procesinleiding conform artikel 113 Rv. – indienen binnen vijf werkdagen – na 2 weken verstekvonnis
 • de praktische werkwijze van artikel 113 Rv. - de advocaat stelt concept oproepingsbericht en procesinleiding op – gerechtsdeurwaarder controleert oproepingsbericht en betekeningsrelaas (dan wel voegt dit relaas toe) - BRP-controle (of controle handelsregister) – (zoals nu ook gebeurt met concept-dagvaardingen) – de gerechtsdeurwaarder zorgt voor betekening

of

 • de gerechtsdeurwaarder stelt het oproepingsbericht op en voegt procesinleiding toe (deze wijze vraagt extra handelingen van de gerechtsdeurwaarder en brengt extra kosten naast het BTAG-tarief mee)
 • het instellen van een verzetprocedure kan alleen op de wijze van artikel 113 Rv.
 
255